Gothic Running Ornament

Oak
507mm x 75mm


© Anastasya Martynova 2017