Gypsy

Goache on paper


© Anastasya Martynova 2017